Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening van Garage Le Mecano en op het gebruik van de website http://www.lemecano.nl. Garage Le Mecano is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Garage Le Mecano vindt jouw privacy belangrijk. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening aan jou en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

  1. Waarom we jouw gegevens verwerken

Garage Le Mecano verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn o.a. voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of in een gesprek. Als je onze website bezoekt, een dienst afneemt of een vraag stelt, verwerken wij persoonlijke gegevens van jou om:

• OM je diensten te leveren en je te informeren over de status hiervan, zoals maar niet beperkt tot:

• het uitvoeren reparaties en onderhoud

• het plannen van onderhoud en reparaties

• het doen van betalingen

• het innen van vorderingen waaronder het in handen stellen van derden daarvan

• het behandelen van geschillen, vragen, of onderzoeken, inclusief juridische procedures

• het uitoefenen van controle, activiteiten van intern beheer, alsmede de uitvoering of toepassing van een wet.

• Je te schrijven, e-mailen, bellen of appen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en/of je vragen te beantwoorden;

• Informatie aan derde partijen te verstrekken als dit nodig is om hun werk in opdracht van Garage Le Mecano uit te kunnen voeren of als er een juridische grondslag voor is.

  • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Garage Le Mecano bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van zeven of 10 jaar (afhankelijk van het doel, zie hierna) na afloop van het boekjaar voor onze bedrijfsadministratie of dat de belastingaangifte is ingediend. Huurovereenkomsten en bijbehorende financiële administratie bewaren we tien jaar. Voor (overige) persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van twee jaar.

  • Delen van persoonsgegevens met derden

Voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 2 van deze Privacyverklaring worden de persoonsgegevens door Garage Le Mecano indien nodig verstrekt aan derden zoals de bank ten behoeve van betalingsdoeleinden, bedrijven die namens ons werk uitvoeren (en waaraan naam en contactgegevens zoals telefoonnummer, emailadres en informatie over de klacht kan worden doorgegeven), kandidaat-kopers of verkopers indien de klant een auto wil kopen of verkopen (deze kunnen naam, telefoonnummer en emailadres ontvangen om een afspraak in te plannen), incassobureaus, deurwaarders, advocaten en gerechtelijke instanties in het kader van een betalingsachterstand of geschil, de belastingdienst en andere bevoegde autoriteiten, alsmede dienstverleners zoals IT-leveranciers, accountants en auditors en advocaten. Garage Le Mecano V.O.F. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Garage Le Mecano blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Kropa V.O.F. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in Bedrijvenpark Hoog16Hoven is een handelsnaam van Kropa V.O.F. te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cloud

Garage Le Mecano kan je persoonsgegevens opslaan in een cloud.

 Dit betekent dat je persoonsgegevens in opdracht van Garage Le Mecano door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties binnen Europa. Garage Le Mecano werkt alleen samen met partijen die contractuele maatregelen genomen hebben om je persoonsgegevens te beschermen en voldoen aan de wettelijk geldende veiligheids- en privacy-eisen.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Garage Le Mecano en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lemecano.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), Paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Overweeg je dit te doen, dan waarderen we het als je ons vooraf benadert om je klacht samen met ons te bespreken.

7.Wijzigingen in ons privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op http://www.hoog16hoven.nl/contact. Garage Le Mecano raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Als de nieuwe privacyverklaring serieuze gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

8. Contactgegevens

Garage Le Mecano, Transformatorweg 28, unit 36, 1014 AK Amsterdam

e-mail: info@lemecano.nl telefoon 06 29 53 49 24 http://www.lemecano.nl

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23 februari 2023

Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.